46199

Sooty Shearwater – Puffinus griseus, Kaikoura