66756

Northern Giant Petrel – Macronectes halii, Kaikoura