65167

Madagascar Pond-heron – Ardeola idae, Ankarafantsika National Park