64941

Ring-tailed Lemur – Lemur catta, Anja Lemur Reserve