46180

Sooty Shearwater – Puffinus griseus, Kaikoura