46162

Sooty Shearwater – Puffinus griseus, Kaikoura