66787

White-chinned Petrel – Procellaria aequinoctialis, Kaikoura